REFERENCE

KOUČOVACÍ a PSYCHOLOGICKÁ PRAXE

Business for Breakfast ČR, s.r.o.
Ráda bych Vám poděkovala za spolupráci v oblasti koučinku. Naše setkání byla pro mě přínosná, vždy jsem si odnášela konkrétní plán, na kterém jsem mohla začít pracovat a díky tomu se posunout. Vaše dobře směřované dotazy mě vedly k novým nápadům, jak
vylepšit oblast v podnikání, se kterou jsem si zrovna v tu chvíli nevěděla rady. Spolupráce s Vámi se mi velmi líbila a koučink s Vámi vřele doporučuji.

Kamila Zárychtová
zakladatelka a ředitelka

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
 • kariérní postup na vyšší pozici tzv. Exempt (v AJ)
 • prezentace osobního přínosu pro společnost Panasonic a finanční oddělení
 • obhajoba manažerských kvalit pro vedení týmu
 • zvládnutí stresu spojeného s vystoupením a sebeprezentací před vedením společnosti
 • zajištění žádoucího efektu prezentace řešení, účinné přesvědčování
Ing. Eva Švecová
hlavní účetní, Chief Supervisor Panasonic

IN tIME Express Logistics s.r.o.
Pro práci jednatelky a rozšiřující se tým v naší organizaci jsem využila manažerský koučink pod vedením H. Stejskalové. Strategie vedení a efektivní komunikace v týmu dále využili ve společném projektu i klíčoví zaměstnanci naší firmy. Trénink obchodních
a prezentačních dovedností pomáhá v jednáních s našimi zákazníky průběžně novým i zkušenějším obchodníkům. Za užitečnou spolupráci děkujeme a plánujeme ji i nadále rozvíjet podle potřeb společnosti.

Zuzana Bošková
jednatelka IN tIME Express Logistics s.r.o.

DifferentFashion.cz
Na Hanku jsem narazil víceméně náhodně v době, kdy jsem si potřeboval utřídit pár podnikatelských myšlenek a nastavit vše tak, abych znovu začal i relaxovat a užívat si života. Ve spolupráci s touto skvělou ženou se mi to povedlo. Probrali jsme veškeré
mé podnikatelské aktivity a firemní personální potřeby. Sezení splnila má očekávání tím, že jsem si díky Hanky vedení uvědomil a urovnal některé podstatné věci. Mohu tedy její služby jen doporučit.

Ing. Milan Polák
vedení společnosti DifferentFashion.cz

ADOMUS – reality jinak
V ročním koučování jsme se s Mgr. Hanou Stejskalovou zaměřili především na inovaci vedení realitní kanceláře, definování profilu nových makléřů, jejich nábor a rozvoj. Zpětná vazba mi umožnila nadhled a posílila moje manažerské dovednosti zejména v oblasti
plánování času. Nejvíce mi pomohlo poznání, že se lidé dají řídit a motivovat podle jejich vlastních potřeb naprosto odlišným způsobem. Pravidelné zastavení a vyhodnocení uplynulého měsíce vnímám jako nejefektivnější nastavení plánu na další období
pro sebe i tým.

Jan Schweiner
držitel licence Adomus – reality jinak,
kancelář pro Prahu a Středočeský kraj

OCET o.p.s.
 • rozvoj společnosti a její další směřování
 • řešení krizí a odstraňování problémů v komunikaci a vztazích se společníky
 • určování priorit, Time management v řízení spol. a koordinaci projektů
 • řešení přetížení a vyhoření manažera
 • soulad soukromí a práce
Mgr. Martina Beranová
manažerka a koordinátorka projektů, OCET o.p.s.

Czech Coal a.s.
 • strategie přípravy na obchodní jednání
 • prezentace řešení a péče o zákazníky podle individuálních potřeb zákazníků
 • příprava na výběrová řízení pro dodavatele elektrické energie
 • zvládaní námitek v jednání s VIP klienty
 • sebeřízení a organizace času obchodníka
Jan Máca
Odbor nákupu a prodeje el. energie

R1 ZAK TV s.r.o.
Během dvouleté spolupráce s Hanou Stejskalovou jsem využil možností koučinku v široké řadě svých manažerských aktivit. Na základě zadání jsem pracoval na důsledném a systematickém zadávání a přijímání úkolů v podobě SMART, volbě priorit, hlídání termínů
a dotahování osobních úkolů i úkolů týmu. To mne vedlo k zavedení jasných pravidel pro vyrušování a koordinaci časů pro vlastní práci a práci s lidmi. Na základě vyjednané supervize porad a vedení výběrových řízení jsem zachytil významné podněty
pro zefektivnění své komunikace s podřízenými, nacházel způsoby účinnější zpětné vazby a potřebu opakovaného ověřování vzájemného porozumění. Spolupráci s koučem jsem využil také pro vytváření strategií řízení poboček na dálku a koordinování práce
jednotlivých oddělení. Koučink mohu doporučit i jako vhodnou formu prevence přetížení, kterou zná jistě každý manažer.

Jindřich Marek
výkonný ředitel R1 ZAK TV s.r.o.

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu
Na pozici školního psychologa pracovala Mgr. Stejskalová na naší škole 1 rok. Poskytovala poradenské služby pro všechny žáky naší školy. Dlouhodobou péči věnovala dvěma žákům, kteří se pod jejím vedením velmi zlepšili. Došlo u nich k velkému posunu, který
se týkal jak jejich chování k okolí, tak nárůstu jejich sebevědomí i sebeúcty.

Mgr. Jitka Sochorová
ředitelka

LEKTORSKÁ PRAXE

AgAkcent, s.r.o.
Přednáška Umění komunikace, umění sebeprezentace pod vedením Mgr. Hany Stejskalové byla velmi příjemná a přínosná. Lektorka zvolila interaktivní formu výuky. Účastníci si tak mohli během 5 hodinové přednášky prakticky a zároveň
zajímavě a zábavně vyzkoušet a ověřit svoje komunikační a prezentační dovednosti. Velmi důležitá pro ně byla zpětná vazba od lektorky i ostatních kolegů. Průběhem přednášky byli všichni účastníci nadšeni, kladně hodnotili milé vystupování, vstřícný
přístup a odbornost Mgr. Hany Stejskalové. Za organizátora akci hodnotím velmi pozitivně. Paní Mgr. Haně Stejskalové děkuji a těším se na další spolupráci.

Bc. Markéta Vacovská
kordinátorka projektu Objevujeme Český les

EXCELLENT PLZEŇ s.r.o.
V Plzni máme hodně žen, které jsou vzdělané, aktivní a výborné ve svém oboru. Přesto se o nich málo ví. Konference EXCELLENTNÍ ŽENA byla založena i proto, aby dávala příležitost těmto ženám ukázat své kvality, představit jim své podnikání. Právě takovou
příležitost využila na konferenci Mgr. Hana Stejskalová. Vzdělaná dáma, která ostatním ženám vysvětlila, co je to koučování, jak jim může pomoci překonávat překážky a co nového jim přinese změna v jejich životě. Kultivovaný přednes, životní zkušenosti,
navázání osobního kontaktu s publikem – přednosti paní Stejskalové, které excellentní ženy ocenily v její přednášce nazvané Cokoli děláme, můžeme dělat lépe. Nezbývá, než si přát stále více takových žen, které ví, co chtějí,
a umí to předat ostatním.

Anna Šperlová
jednatelka společnosti EXCELLENT PLZEŇ s.r.o.

Národní institut pro další vzdělávání
Coaching – jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu. Účastníci akreditovaného kurzu NIDV v evaluačním dotazníku ocenili především osobní přístup lektorky, téma jako takové a jeho zasazení do prostředí školství,
vhodné příklady z praxe vedení škol a školských zařízení, způsob předávání zkušeností paní lektorky. Dobře zvolená erudovaná lektorka zajistila interakce mezi účastníky, využitelnost pro praxi podpořily především pohotové reakce lektorky na modelové
situace, její odbornost, znalosti, propojenost a vyváženost teorie a praxe. Odborná i organizační úroveň kurzu byla hodnocena jako vynikající.

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
Národní institut pro další vzdělávání,
krajské pracoviště v Plzni

Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o.
Obchodní komunikace a týmová spolupráce v rámci projektu ESF „Vzdělávejte se“. Během dubna 2010 naše firma absolvovala 30 školících hodin pod vedením konzultantky Mgr. Hany Stejskalové. Přínosem pro nás bylo zejména:

 • sebepoznání
 • podněty pro týmovou spolupráci
 • interaktivní charakter programu
 • rozbor případových studií z praxe
 • propojení teoretických poznatků s praxí
 • praktický výcvik problémových situací
 • podněty pro řízení týmu
 • atmosféra důvěry a porozumění jednotlivci i týmu
Mgr. Petr Roubal
jednatel, ředitel společnosti Mlýn a krupárna MRSKOŠ

AgAkcent, s.r.o.
Marketing cestovního ruchu Mgr. Stejskalová dala kurzu nový ráz tím, že zvedla všechny účastníky ze židlí a zapojila je zábavným a praktickým způsobem do oblasti Marketingu cestovního ruchu, která se na první pohled zdála být
zcela rutinní záležitostí. Účastníci byli tímto výkladem tak nadšeni, že přestali sledovat čas a nikomu se nechtělo domů.

Ivana Dubská koordinátorka vzdělávacího projektu Pojďte s námi na venkov

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Kurz obchodní komunikace absolvovaný s lektorkou Hanou Stejskalovou byl pro mne i moje kolegy přínosem. Z manažerského pohledu mi pomohl uvědomit si, jak pozitivní přístup k výkonům kolegů podporuje jejich snahu o dosažení ještě
lepších výsledků. Důraz byl kladen na individuální přístup (ne pro každého je vše dobré) a zejména na uvědomění si toho, proč chci něčeho dosáhnout a jaké metody pak k tomu mohu použít. Je třeba poznat sám sebe (silné a slabé stránky) a pak s
tím mohu dále pracovat – i v tomto kurz výborně splnil svoji roli. Oceňuji zejména vhodné případové studie určené pro vyjednávání. Využitím nahrávek prezentací účastníků doplněných zpětnou vazbou a pozitivním vymezením silných stránek se lektorce
podařilo účinně odbourat vnitřní bloky účastníků.

Ing. Vladimír Kvarda
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

AgAkcent, s.r.o.
Kurzy
Efektivní komunikace a Úvod do marketingu Všichni zúčastnění s nadšením spolupracovali s lektorkou, Mgr. Hanou Stejskalovou, která svým osobitým a poutavým projevem nenechala své posluchače v pasivitě. Každý očekával
od kurzu něco jiného a každý si jistě přišel na své. Účastníci byli velice aktivně zapojeni do školení, teoretická část byla prokládána praktickým nácvikem technik prezentace.

Ing. Ivana Kramlová
realizátor vzdělávacího projektu Budoucnost pro připravené