Souhlas se zpracováním údajů

Zásady zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

Mgr. Hana Stejskalová zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“), zákonem č. 480/2004 Sb. (o některých službách informační společnosti) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahrazuje (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnuji důležité informace o zpracování osobních údajů, které mi poskytnete.

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Mgr. Hana Stejskalová, se sídlem Zdravcentrum, Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň, IČO: 73698229, telefon: 731 112 214, e-mail: info@coaching-plzen.cz, webová stránka: www.coaching-plzen.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Mgr. Hana Stejskalová zpracovává osobní údaje poskytnuté jí Zájemcem, Objednatelem, Klientem. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou dále poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, datum a místo narození, fakturační adresa a IČ.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Zájemce (jméno, příjmení, mailová adresa) jsou zpracovávány za účelem marketingových aktivit Správce a mailové komunikace.

Právním základem zpracování je souhlas Zájemce a skutečnost, že osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu přímého marketingu, k jehož odběru se Zájemce přihlásil.

Osobní údaje Objednatele (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a IČ) jsou zpracovávány za účelem poskytnutí objednané vzdělávací nebo poradenské služby, tj. zejména registrace, fakturace, evidence vzdělávání a komunikace s Objednatelem.

Právním základem zpracování je souhlas Objednatele a skutečnost, že osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu objednané služby, o kterou Objednatel projevil přihlášením zájem.

Osobní údaje Klienta akreditovaného programu (jméno a příjmení vč. titulů, datum a místo narození) jsou použity dle vyhl. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, tj. pro evidenci vzdělávání, tisk osvědčení.

Zdroje osobních údajů

Mgr. Hana Stejskalová zpracovává osobní údaje poskytnuté Zájemcem prostřednictvím formuláře „Kontakt“ nebo jinou cestou, např. při účasti na vzdělávacích aktivitách Správce.

Mgr. Hana Stejskalová zpracovává osobní údaje poskytnuté Objednatelem prostřednictvím formuláře „Kontaktní údaje“ nebo jinou cestou, např. emailem, telefonicky, písemně.

Mgr. Hana Stejskalová zpracovává osobní údaje poskytnuté Klientem, a to zejména v souvislosti s přihláškou na kurz a případně v rámci další komunikace s Klientem, ať už osobní, telefonické, písemné, nebo jiné.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Zájemce/Objednatel/Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela, nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla, nebo na e mailovou adresu, jak je uvedeno výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno, může Mgr. Hana Stejskalová zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Mgr. Hana Stejskalová, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro ni takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. pověřeným pracovníkům MŠMT, MPSV, FÚ, apod.), vzdělavatelům, kteří se správcem uzavřou dohodu o mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům klientů a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů, se kterými bude Mgr. H. Stejskalová při poskytování podpory spolupracovat.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním, a doba uložení osobních údajů

Správce bude osobní údaje Zájemce zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu po dobu 3 let od odeslání emailového kontaktu, pokud tento souhlas Zájemce neodvolá (viz výše).

Souhlas se zpracováním Objednatele a Klienta se uděluje po dobu realizace vzdělávací činnosti. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz výše). Doba uložení osobních údajů Objednatele a Klienta je stanovena na 5 let od vyřazení ze zpracování.


Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Mgr. H. Stejskalová zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Mgr. H. Stejskalová se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Mgr. H. Stejskalovou o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Mgr. H. Stejskalové a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Aktuální platné znění Zásad zpracování osobních údajů (poslední aktualizace 24. 5. 2018) je vždy zveřejněno na www.coaching-plzen.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.


Pokud byste měl/a jakékoli dotazy, nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte mne prosím kontaktovat, ráda odpovím.